Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Historie

Jestli patřila Slatina mezi pokrokové obce, založení hasičského sboru se podařilo prosadit až po intervencích ze strany župního výboru a okresního zastupitelstva. Podařilo se zaznamenat znění dopisů, které daly impuls obecní správě ke krokům, které vedly k založení sboru.
První dopis, adresovaný obecního zastupitelstva vznikl na základě usnesení župního sjezdu konaného 13. července 1890 v Záchlumí.. Jeho opis se podařilo získat v pamětní knize sboru dobrovolných hasičů ve Verměřovicích a knize protokolů hasičské župy pohoří Orlického ze dne 12. července 1891. Autorem textu byl župní jednatel František Vorlický. Za zaznamenání stojí i uctivá forma dopisu v té době běžná:

"O jednání při jedenáctém valném sjezdu české hasičské župní jednoty pohoří Orlického v Záchlumí dne 13. července 1890 odbývaném touženo bylo všeobecně, že dosud ve slavné počestné obci Vaší nestává dobrovolného sboru hasičského. Budiž nám dovoleno, abychom ve vší šetrnosti uctivě přimlouvati se směli, by slavné obecní zastupitelstvo potřebné kroky ku zřízení dobrovolného sboru hasičského ve své obci podniknouti sobě neobtěžovalo.Doufáme. Že věci té potká se souhlasem a podporou veškerého občanstva, zejména, že důstojný farní úřad, jakož i slavný sbor národních učitelů neodepře ve věci té ruky pomocné. Co se týká župní správy hasičské, tu budiž zjevno, že tato způsobem všemocným, jako zapůjčením vzorových stanov aj. v každém ohledu chce ochotně rady i pomoci poskytnouti. O důležitosti a potřebě sborů hasičských není třeba se zmiňovati; jsme to povinni i zákonu zemskému ze dne 25. května 1876 čísl. 45 § 35. Nebude snad od místa, když připomeneme, že krajané naši druhé národnosti mají has. sborů dvakráte tolik co my - vysílají totiž do zemské hasičské jednoty 200 delegátů, my ani ne celé 100 a předce nás tu v království 81 milionu, kdežto němců jen 2 miliony. Máme si snad dáti líbiti výčitku, že dosud nejsme tak vyspělými, tak pokročilými, jako sousedé naši druhé národnosti. A proto hlavu vzhůru a paže k dílu záslužnému, kterému Bůh jistě požehnání svého neodepře."

Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí byl založen dne 20.9.1891.
Stal se součástí Župy Pohoří orlického se sídlem v Žamberku, která byla založena již v roce 1882 a okrsku do něhož náleželi tehdy obce Slatina nad Zd.,Pěčín,Německá Rybná a Záchlumí.smekal1m
V prvním roce měl sbor 39 činných členů a 71 členů přispívajících. Ruční stříkačka z r.1891Prvou starostí nově založeného sboru bylo opatření protipožární výzbroje.
Na náklad obce byla objednána ruční čtyřkolová stříkačka v Praze u firmy Smejkal Tato byla dodána a převzata na žamberecké železniční stanici a slavnostně přivezena do obce dne 29.11.1891.

vezZMNáklad na její pořízení tehdy činil 875 zlatých. První věžV roce 1895 se ukázala nutná potřeba vybudování hasičské zbrojnice,která byla dokončena v roce 1897.

O 13 let později byla ještě přistavěna věž pro sušení hadic a výcvik lezců. stratilekZMStříkačka Stratílek z r.1929V roce 1927 slatinská obec zakoupila motorovou stříkačku od firmy Stratílek z Vysokého Mýta za 46.120 Kč.

Tato i ruční stříkačka z roku 1891 jsou v součastné době plně funkční. V letech 1955-1957 dosáhli slatinští požárníci mimořádného úspěchu na okresní soutěži,kdy se po tři roky za sebou umístily na prvním místě a získali tak do trvalého držení stříbrnou putovní přilbu.

V souvislosti dobudování vodovodu v obci, dostal místní sbor nové vozidlo Praga A150 a v roce 1966 nové čerpadlo PS8. Další čerpadlo získal sbor v roce 1968 a to výkonnější PPS12.Stříkačka Stratílek 1927 musela být dopravena do Číčové, ale záhy byla vrácena zpět, protože tamní požárníci chtěli novou PS 8 a ne veterána.

Sedmdesátá léta přinesla zlepšení v zásobování sborů. Byl ukončen vleklý nedostatek hadic a ostatního materiálu, potřebného pro rychlý a účinný zásah u požáru. V tomto období se měnila i celková struktura organizace. Bylo (r. 1972) zrušeno příspěvkové členství. Chybějící prostředky, které toto nařízení přineslo, měl nahradit sběr železného šrotu. První zmínka o jeho provedení pochází z roku 1972. Sběr prováděli požárníci každoročně až do 1979, kdy se z rozhodnutí MNV střídají s mysliveckým sdružením. Sbor měl v r. 1975 již 77 členů. PS8ZMV r. 1976 došlo ke změnám ve složení okrsku. Do okrsku č. 1 byly přesunuty sbory Dlouhá Ves a Roveň. Na druhé straně z okrsku č. 5 přišel sbor z Doudleb. Okrsek č. 4 má tedy do dnešních dnů tuto podobu: Vamberk, ŽAZ (ESAB) Vamberk, Peklo n. Zd., Merklovice, Záměl, Potštejn, Doudleby n. O. Lupenice (1990 ukončili činnost), Rybná n. Zd. a Slatina n. Zd. Stříkačka PS8.

V prosinci 1987 získala obce nový speciální požární automobil AVIA A31 (DA12), vybavené stříkačkou PS12. Hodnota nového auta činila 191 tisíc korun.

Rok 1990 přinesl řadu významných změn. Především to byl návrat k původnímu názvosloví, to znamená, že požárníka nahradil hasič a základní organizaci svazu požární ochrany nahradil Sbor dobrovolných hasičů. Byl také poprvé slaven svátek patrona hasičů Floriána dne 4. května. A právě na tento den sbor pro své členy uspořádal zájezd do Prahy a Třeboně. 1998-Tento rok bude navždy spojen s povodněmi, které dne 23. července největší silou zasáhly rychnovský okres.

Naše jednotka účinně pomáhala likvidovat jejich následky v Dobrušce, Skuhrově n. B. a Kounově. Bylo zaznamenáno celkem8 výjezdů do těchto míst. U povodní se vystřídalo celkem 26 členů.

ZDE si můžete stáhnout dokument o podrobné historii!

stratilekZMMotorová stříkačka, kterou obec Slatina n. Zd. zakoupila na podzim roku 1927,patří mezi nejstarší na okrese. Veřejnosti jsme ji naposledy představili v činnosti při obecních oslavách 5. srpna 2005.
Na výroční členské schůzi 8. března 1925 podali hasiči Josef Jirčík a Vilém Trejtnar návrh na nákup nové čtyřkolové ruční stříkačky pro horní část obce. Předseda sboru a starosta obce byli požádáni, aby při návštěvě hospodářské výstavy, nebo veletrhu objednali nebo přímo zakoupili vhodnou stříkačku. Nakonec se hasiči rozhodli prozřetelně pro nákup motorové stříkačky, ale vlastní nákup byl proveden mnohem později.
Koncem roku 1925 požádali členové výboru o ceník stříkaček u firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě, aby mohli porovnat ceny s návrhy jiných firem. Opatření nové stříkačky představovalo téma celý rok 1926
Dne 12. ledna 1926 se do Slatiny dostavil zástupce firmy Stratílek z Vysokého Mýta Ing Václav Mužík, aby doporučil sboru vhodný stroj. Po jeho návštěvě bylo rozhodnuto vyslat do výrobního závodu tříčlennou delegaci sboru, která si měla prohlídnout postup výroby a jakost materiálu používaného ke stavbě stříkaček. V případě, že budou zástupci sboru při této inspekci spokojeni, byli pověřeni vybranou stříkačku zakoupit. Návštěva výrobního závodu ve Vysokém Mýtě byla odložena do té doby, dokud nebude vyroben větší počet stříkaček, aby si měli zástupci hasičů z čeho vybrat. Koncem března firma Ign. Stratílek zaslala sboru dopis, ve kterém bylo oznámeno, že stříkačky, které byly na veletrhu jsou na zpáteční cestě do Vysokého Mýta. Výbor ale rozhodl, že delegáti budou vysláni až po skončení jarních prací na polích.
Výbor licitoval a vstoupil do jednání i s jinými firmami vyrábějícími motorové stříkačky. Přišla také nabídka od firmy Ing. Bohuslav Ebert, továrny na stříkačky v Praze. Výrobce nabízel dvoukolovou stříkačku o výkonu 60.000 l za hodinu. Stříkačka měla vodou chlazený čtyřválec se zdvihem 120 mm, vrtáním 70 mm, při výkonu 28 koní při 2.000 otáčkách za minutu. Cena stříkačky s příslušenstvím uváděl 48.000 Kč. Do dění vstoupili sbory a jednotlivci, kteří chtěli pomoci alespoň radou. Sbor hasičů z Pohoří u Opočna doporučoval motorizovanou stříkačku, což byla vlastně ruční čtyřkolová stříkačka s přídavným spalovacím motorem. Josef Macháček z Javornice zaslal výboru dopis v němž vychvaloval výkon a spolehlivost motorových stříkaček.

Na schůzi konané 26. září 1891 výboru se rokovalo o nutnosti objednáni stříkačky. Na stejné téma jednalo i obecní zastupitelstvo 4. října opět:

1. Ke schůzi dnešní byli přizváni majitelové kapitálu okresní hospodářské záložny v Žamberku a učinila se jim poptávka jestli by chtěli podíly své, an již dříve sami účastníci obnosy ty na zřízení stříkačky nabízeli podíly ty k účelu hasičskému věnovati. Veškeří vítají podnik ten s nadšením a milerádi své podíly věnují bez výjimečně a žádají, by uvolil se obecní výbor resp. představenstvo působilo k tomu by veškeré kapitálie k účelu zřízení stříkačky a ve prospěch hasičského sboru byli vyzdvižené.
smekal1m2. Dále rokováno jest o zakoupení stříkačky pro zdejší obec. Velitel sboru hasičského učitel p. Trejtnar předložil další jednání o zakoupení stříkačky a nabízí by se pořídila stříkačka taková, která by postačovala požadavkům obce zdejší ať již sací stroj ten o něco více stojí. Předkládá, že by pro obec bylo nejlépe kdyby as 2 důvěrníci přímo jeli do továrny do Prahy a tam by si nechali veškeré soustavy přezkoušeti a by tu kterou uznají za způsobilou hned zakoupili. Pan Dohnálek navrhuje ještě dříve přezkoumala stříkačka Javornická a Rybenská a uvoluje se že několik členů další dotazy u věci té učiní, k čemuž navrhuje, by po přezkoumání p. Hajnisch úsudek svůj o věci té podal, podle kteréhož by se dále jednalo, ku případě by mohl býti požádány by za mírnou náhradu sám k zakoupení stříkačky jeti mohl Javornický sbor by se požádal, by učinil cvičení se stříkačkou a tu by se mohla jakost konstatovat. Žádost o cvičení na sbor hasičský v Javornici obstará p. Dohnálek. Z zakoupení stříkačky zvoleni za obec jsou pánové Antonín Kalous a ? (nebylo zaznamenáno). Cena stříkačky nechť je nejméně 800 zl, případně se může cena do 1000 zl upotřebiti.

V jednání bylo pokračováno i dne 11. října:
P. radní Durchánek navrhuje, že by nemuseli jeti 2 důvěrníci od obce, nýbrž že ten mohl jeti jeden a vzíti sebou p. Hajnische, který u věci té odborníkem jest, aby se stroj ten prozkoumal ne u výkonu, nýbrž sestavení stroje a síla stroje. Pan Kalous, radní přejímá úkol na sebe za obec jednati a p. Hajnisch má býti požádán by s p. Kalousem do Prahy. Zároveň dává shromážděný výbor p. Kalousovi plnou moc by u věci placení a vůbec celé jednání jménem obce projednávati mohl. Dále usneseno požádati p. řídícího učitele, aby souhlasil s návrhem v prozatímním upotřebením kolny školní pro místnost pro stříkačku. Požádání by p. řídící učitel nechal přejezd od kolny přes školní zahradu. Pan řídící odpírá tomu, že by školka tím trpěla a že toho poměry nevyžadují. Vždyť se můžou udělat pořádná vrata ze dvorka a potřebné otvírání její na účet obce. Vrata se pořídí od obce dle potřeby a vrata do kolny dle okolností a potřeby. Prozatímně má býti k dispozici p. Kalouse poskytnuto 200 zl, ostatní obnos má býti vyjednán alespoň na 2 splátky, totéž do nového roku. Kdyby měli chtít nějaké vyšší úroky z prodlení tedy se radš jinde vypůjčí a zaplatí se hotově. Od ob. staršího dává se neprodleně 100 zl, ostatní si zaručí p. Kalous sám. An vyžaduje zákon i potřeba aby vrchní kontrolu a dozor nad spolkem hasičským vedl člen obecního výboru tedy navrhuje starosta, shromážděný výbor u volbě tohoto dozorce ustavil. Ku všeobecnému usnesení zvolen jest k účelu tomuto radní p. Josef Dohnálek.

Jubilejní 50. sjezd hasičské župy Pohoří orlického č. 7 přivítala 15. července 1934 Slatina nad Zdobnicí.
   Jednání valné schůze určilo místa župního sjezdu a okrskových cvičení na rok 1935. Župní starosta oznámil, že lukavický sbor spolu se spolky, které vlastní motorové stříkačky, podali žádost o pořádání závodu s motorovými čerpadly. Předpokládaný termín navrhovali na 6. nebo 8. červenec 1935. Toto přání starosta nedoporučil, - v tyto dny sváteční Mistra Jana Husi. Delegáti se podřídili a od pořádání, historicky první soutěže tohoto druhu na našem území, upustili.
   Nato reagoval Jaroslav Štěpánek z Lukavice doporučením - by tyto dostihy byly zařazeny jako cvičení povinné a ježto sbor v Lukavici měl určitá vydání s přípravou, by v Lukavici byly pořádány co nejdříve a navrhuje, by župa věnovala putovní cenu; sděluje podmínky, pod kterými by se dostihy pořádaly.
   stratilek1mTéma bylo po delším rozhovoru ponecháno k uvážení župnímu výboru. Kdyby se akceptoval návrh lukavického sboru, mohla mít žamberecký župa primát v pořádání soutěže motorových stříkaček na území Československa. Takto přenechali prvenství německým sborům, které poprvé soutěžily v Ústí nad Labem roku 1935.
   Na 14. červenec 1935 se připravoval v Kostelci n. O. krajinský sjezd. Padl návrh aby se zde také provedly závody motorových stříkaček, jak to už minulý rok požadoval lukavický sbor, a aby se tyto motorové stříkačky mohly zúčastnit i soutěže v Kostelci n. O. v rámci pořádaného sjezdu Nakonec ale ze všeho sešlo Závody motorových stříkaček z programu vypadly z důvodu nedostatku času.

 

Krajské kolo nebylo pro tento rok vypsáno, ale mělo jej nahradit aplikační cvičení nejlepších družstev kraje, při kterém měla být dopravena voda na vrchol Sněžky:

snezka 6mProtože se ale slatinský sbor netěšil velké přízni u představených okresního výboru ČSPO, pokoušeli se okresní funkcionáři zmanipulovat účast na tomto cvičení. Jako záminka byla povinnost sborů na Sněžku přivézt přenosnou stříkačku PS 8. Protože slatinský sbor tento stroj nevlastnil, chtěli dát na okrese přednost požárnímu družstvu z Líšnice.
Toto rozhodnutí přineslo ve Slatině velkou nelibost a zklamání. Výbor protestoval na okresní požární inspekci v Žamberku. Dopis, kterým se slatinští požárníci dovolávali svého práva byl také zaslán i krajské správě požární ochrany. Nakonec musel okresní výbor ČSPO ustoupit ze svého stanoviska a umožnit slatinskému družstvu účast na cvičení se zapůjčenou stříkačkou z Písečné.

   Dne 5. srpna v časných ranních hodinách odcestovalo požární družstvo ve svém autě do Krkonoš. Na cvičení odjeli: velitel Bohuslav Holubář, řidič František Krsek, strojník Antonín Dostál a členové družstva Josef Křen, Josef Mihulka, Jaroslav Hubálek, Stanislav Preclík, Oldřich Bednář, Karel Mandera, Josef Mazura, Ladislav Kudra a Karel Mačat. Do Krkonoš také odcestovalo 43 občanů ze Slatiny, pro které exkurzní kroužek osvětové besedy při této příležitosti zorganizoval autobusový zájezd.
   Počasí tento den příliš nepřálo. Bylo chladno a zvlášť na Sněžce bylo velmi nevlídno. Cvičení se zúčastnilo 19 požárních družstev.

prilba1mRok 1955 se pro sbor zapsal do kategorie slavných. Za tento přívlastek vděčí sportovním soutěžím požárních družstev, do kterých v tomto roce zasáhl i slatinský sbor.
   Okresní výbor ČSPO věnoval pro nejlepší mužské družstvo jako trofej "stříbrnou" přilbu, která měla přejít do trvalého držení sboru, kterému se podaří 3x po sobě zvítězit v okresním kole celostátní soutěže požárních družstev.

   První dvě kola soutěže byla přidělena k pořádání našemu sboru. V prvním kole dne 29. května. se na hřišti na "Ohradě" střetla soutěžní družstva 4. okrsku. Vybrané družstvo provedlo 7 nácviků. Nácvikem byl pověřen Ladislav Rychlink, který pracoval s družstvem, jež v minulém roce získalo v Žamberku 4. místo.

   Výběr členů na soutěž přinesl řadu těžkostí, protože jarní práce se v tomto roce opoždily. Výsledek soutěže byl žalostný a slatinští požárnici skončili hluboko v poli poražených. Svědky této potupy byla i skupinka mladých požárníků, kteří se ještě tento den domluvili, že sestaví nové soutěžní družstvo. Provedli narychlo 5 nácviků a zúčastnili se další části soutěže, určené pro družstva, která se nezúčastnila 1. kola. Soutěž byla i tentokrát ve Slatině n. Zd., 5. června.

Po celá osmdesátá a na počátku devadesátých let vládl slatinský sbor okrskovým soutěžím v mužské i ženské kategorii. Hasiči navázali na velký úspěch svých předchůdců z let 1955 - 1957, kteří vyhráli 3x za sebou okresní soutěž.

   1. 1981 Slatina n. Zd.

Slatinský sbor pořádal oslavy 90 let založení sboru 23. května. Součástí oslav byla i okrsková soutěž požárních družstev 4. a 13. okrsku. Přebor měl bouřlivý průběh, provázený řadou přísných diskvalifikací. Vítězně ze všeho vyšlo slatinské družstvo. Domácí požárníci vyhráli s přehledem. Po 24 letech se podařilo domácím vyhrát soutěž požárních družstev dospělých. Sbor přihlásil do soutěže dvě družstva, ale druhé bylo pro technickou chybu při požárním útoku diskvalifikováno. Bohuslav Kail navíc vyhrál přebor jednotlivců.
  Vítězné družstvo nastoupilo v tomto složení: velitel Josef Ulrich, spojka Antonín Kubíček, strojník Ladislav Krčmář, členové družstva Stanislav Plesl, Miroslav Mazura, Stanislav Krsek, Antonín Ulrych, Jaroslav Lebruška a Jaroslav Vondra.

Muži útok štafeta celkem
1. Slatina n. Zd. I 46,3 84.5 130,8
2. Vamberk 61,0 93,0 154,0
3. Nebeská Rybná 68,3 87,0 155,3
9. Slatina n. Zd. II D 88,0 -  13titulu10m 2. 1982 Doudleby n. O.

   Úspěch na okrskové soutěži ve Slatině a založení odboru žen dalo motivaci pro horečnou činnost sboru pro jarní období. Členové požárních družstev se poctivě připravovali na soutěže. K nácviku bylo použito zařízení sboru z Kameničné u nádrže při silnici k Pěčínu. Okrsková soutěž byla v Doudlebách n. O. dne 29. května. Sbor vyslal družstvo mužů. a kolektiv žen.
   Ženy měly soupeřky pouze v požárnicích z Pekla n. Z. a bezpečně zvítězily. Nastoupily do soutěže v tomto složení: Blanka Diblíková, Ludmila Nekovářová, Blanka Kailová, Ludmila Černochová, Jana Šušlíková, Božena Krsková, Iva Benešová a Marie Mazurová.

   Muži měli 10 soupeřů. Všechny přítomné šokovali, na tehdejší dobu, bleskovým požárním útokem v čase 42,0 s a s přehledem obhájili loňské prvenství. Jaroslav Vondra navíc zvítězil v přeboru jednotlivců. Na úspěchu družstva se podíleli: Josef Ulrich, Vladimír Uhlíř, Milan Mihulka, Stanislav Krsek, Antonín Ulrych, Jaroslav Vondra, Jaroslav Lebruška a Ladislav Krčmář.

Muži útok štafeta celkem
1. Slatina n. Zd. 42,0 93,5 135,5
2. Peklo n. Zd. 77,5 96,0 173,5
3. Záměl 84,5 93,0 177,5
Ženy
1. Slatina n. Zd. 63,0 113,0 176,0
2. Peklo n. Zd. 70,0 154,5 224,5

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů